Menu

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Subjekt údajů může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která vyplnila tento formulář, zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro účely zprostředkování poptávky zadané subjektem údajů, včetně jeho osobních údajů, smluvnímu partnerovi správce (licenční výrobce, prodejce – dále také jen „potencionální zhotovitel“), případně zprostředkování nabídky smluvního partnera správce (potencionálního zhotovitele) pro subjekt údajů, jakož i pro účely tvorby databáze jednotlivých subjektu údajů jako zájemců, to vše v souvislosti se zajištěním nebo dodáním výrobků dodávaných správcem obecně na trh a potencionálním zhotovitelům nebo v souvislosti se zajištěním nebo dodáním jiného plnění z takových výrobků (například provedením díla). Všechny údaje uvedené v tomto formuláři budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správce nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Subjekt údajů dále souhlasí s použitím uvedených osobních údajů pro marketingové účely správce, které mohou být prováděny ve spolupráci s jinými osobami. Správce prohlašuje, že získané osobní údaje poskytne pouze zvolenému potencionálnímu zhotoviteli nebo obchodnímu partnerovi, kterého uvědomí, že poskytnuté osobní údaje a další získaná data není oprávněn použít k žádnému jinému účelu mimo vypracování a odeslání nezávazné cenové nabídky na výrobky dodávané správcem, případně provedení marketingových aktivit pro správce.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. 

 

 

Souhlasím
###message